Zapošljavanje stranih državljana u Crnoj Gori

sa osvrtom na prava i obaveze stranca radnika i poslodavcaDozvola za privremeni boravak i rad je dokaz za legalno kretanje, boravak i rad za stranog državljanina na teritoriji Crne Gore i obavezno je njeno posjedovanje ukoliko je stranac zaposlen i boravi na teritoriji Crne Gore.
Dozvola za privremeni boravak i rad se izdaje u obliku plastične kartice koji pokazujete na uvid licima koja imaju ovlašćenje da zatraže taj dokument od vas,
Dozvola za boravak i rad u Crnoj Gori koristi se za:
• zapošljavanja stranca;
• sezonskog zapošljavanja stranca;
• rada upućenog radnika
• pružanje ugovorenih usluga;
• kretanje lica unutar stranog privrednog društva.

U zavisnosti od vrste dozvole iste imaju različiti period važenja. Tako da na primjer dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja važi i do godinu dana, dok dozvola za privremi boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja važi do šest mjeseci u vremenskom period od jedne godine. Takođe postoje dozvole tj. upućenja radnika na 3 mjeseca maksimalno u toku jedne kalendarske godine.
Ovim tekstom obradićemo postupak dobijanja dozvole za boravak i rad u slučaju zapošljavanja stranaca kako sezonski tako i preko cijele godine, gdje je osnovna razlika između ovih dozvola u dužini trajanja istih kao i mogućnosti produženja odnosno ograničenja produžavanja važenja istih.
Zakon o strancima predvidio je obavezu da se stranac ( u ovom teksu budući radnik u Crnoj Gori) u roku od 24 časa prijavi kod opštinske turističke organizacije , gdje prijavljuje svoj boravak i plaća turističku taksu od 1 eura za svaki dan boravka u Crnoj Gori sve dok ne dobije dozvolu za boravak i rad. Praksa je pokaza da od dan predaje dokumentcije za dobijanje dozvole pa do izdavanje iste potrebno je 7 do 14 dana tako da bi boravišna taksa iznosila 7 do 14 eura .Moguće je isprva uplatiti taksu od 7 eura,te ukoliko u roku od 7 dana dozvola ne bude gotova, boravak je moguće produžiti plaćajući ponovo taksu na još 7 dana. Vrlo bitno je da se rok od 24 sata ne preskoči jer u tom slučaju prijavu boravka je moguće uraditi kod inspektora za strance što u nekim slučajevima i nije moguće zbog stava inspektora da je prekoćena procedura kod turističke organizacije. Trošak za ovu taksu plaća stranac jer je to njegova obaveza i nije moguće da je opravda poslodavac. Prijava boravka vrši se na osnovu izjave poslodavca koji je obezbjedio smjestaj za stranca, te se uz prijavu predaje posjedovni list ili ugovor o zakupu u kojeme je vidljivo da poslodavac raspolaže nekretninom ili objektom u kojeg bi smjestio stranca kao budućeg radnika.
Potrebna dokumentacija za predaju zahtjeva za izdavanje dozvole koju je potrebno da obezbjedi lice stranac koje namjerava da se zaposli u Crnoj Gori
• dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude; Ovaj dokumenat se vadi iz MUP po osnovu mjesta rođenja,dok Makedonski državljani ovaj dokumenat pribavljaju od strane suda
• dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikaciji (nije potrebno priznavanje diploma koje su u R. Srbiji izdate prije 25.01.2008. godine, kao i iz bivših republika S.F.R.J. do dana kada su postale samostalne države tj. 1992/1993. godine); U slučaju da se ne ispunjava jedan od ovih uslova dokaz o stečenom nivou obrazovanja potrebno je pribaviti kroz nostifikaciju diplome u Crnoj Gori. Pošto postupak nostrifikacije traje od 1 do 3 mjeseca dovoljno je predati potrebna dokumenta za nostifikaciju i dobijena potvrda zamjenjuje nostrifikovanu diplomu. Potvrda se dobija u roku od 3 dana od dana predaje dokumentacije za nostifikaciju. Dokumenta koja se predaju za

Priznavanje inostrane obrazovne isprave za osnovno, srednje i više obrazovanje (isprave stečene u Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini)

Su sljedeća :
1. Ispunjen zahtjev,
2. Ovjerena kopija isprave u tri primjerka.

3. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi, za osnovno obrazovanje, od 30 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave primalac: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.
4. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi, za srednje i više obrazovanje, od 50 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave primalac: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vaka Djurovića bb, 81000 Podgorica.

Priznavanje inostrane obrazovne isprave za visoko obrazovanje (stečene u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj)

1.Ispunjen zahtjev

2.Tri ovjerene kopije Diplome ili uvijerenja o diplomiranju (A4 format).

3.Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplome.

4.Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi od 100 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave primalac: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

5.Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vaka Djurovića bb, 81000 Podgorica.

Priznavanje inostrane obrazovne isprave za visoko obrazovanje (stečene u ostalim državama).
1. Ispunjen zahtjev,
2.Tri prevoda Diplome ili uvijerenja o diplomiranju ovjerena od strane sudskog tumača (A4 format).
3.Prevod uvjerenje o položenim ispitima ili dodatka diplome ovjeren od strane sudskog tumača.
4. Kopija diplome.
5. Kopija uvjerenja o položenim ispitima ili dodatka diplome.
6. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi od 100,00 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave primalac: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.
7. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vaka Djurovića bb, 81000 Podgorica

Ove troškove u iznosu od 50 do 100 eura u većini slučajeva plaća poslodavac koji ima interes da zaposli stranog državljanina.
Dokaz o stečenom obrazovanju nije potrebno priložiti ukoliko se stranac zapošljava na NK poslovima, što bi obično podrazumjevalo sezonske poslove higijeničara,pomoćnog radnika u kuhinji,, čistača javnih površin i nk građevinskog radnika.
Potrebna dokumentacija za predaju zahtjeva za izdavanje dozvole koju je potrebno da obezbjedi poslodavac koje namjerava da zaposli stranca u Crnoj Gori
• dokaz o sredstvima za izdržavanje;
• dokaz o obezbijeđenom smještaju;
• dokaz o zdravstvenom osiguranju; ( troškovi polise osiguranja od 20 do 30 eura)
• fotokopija važeće putne isprave stranca;
• pisana ponuda poslodavca za zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu koja sadrži-sve bitne elemente iz ugovora o radu
• dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori); ( troškovi ljekarskog uvjerenja 20 do 25 eura)
• dokaz o registraciji pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u Crnoj Gori (izvod iz CRPS).
• Dokaz o uplaćenim taksama za izdavanje dozvole u ukupnom iznosu od 65 eura

Maloljetne osobe zakonski nemaju mogućnost da podnesu zahtjev za dobijanje radne dozvole za boravak i rad, dok boravak mogu regulisati po drugim osnovama.

U periodu od 7 do 14 dana stranac u se izdaje dozvola za boravak i rad koju podiže sa potvrdom koja mu je izdata danom predaje potpune dokumentacije koju smo gore naveli. Nakon što je podigao dozvolu za boravak istog dana dozvolu predaje poslodavcu koji je dužan u roku od 24 časa da mu ponudi na potpis ugovor o radu sa dogovorenim uslovima rada.Te da ga prijavi na penziono i zdravstveno osiguranje. Ovakvom prijavom radnik stiče zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori koje mu omogućuje da se javi zdravstvenim ustanovama u slučaju bilo kakvih zdrvstvenih problema bez bilo kakve nadoknade, a i zakonski je osiguran od bilo kakve povrede na radu, dok kroz penziono osigranje poslodavac ima obavezu da mu uplačuje penzioni staž koji mu ulazi u ukupan radni staž bez obzira što je ostvaren u drugoj državi. Radnik je u obavezi kupiti i dostaviti radnu knjižicu poslodavcu kako bi ovaj staž uredno bio zaveden u istu. Poslodavac je dužan da radniku u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dokaz o prijavi na osiguranje.
Novim zakonskim izmjenama koje su nastupile od 01.01.2022 godine predviđena je zakonski minimalna plata od 450,00 eura, te ni jedan radnik bilo da se radi o licu koji je zasnovao radni odnos po osnovu radne dozvole ne smije da primi manji iznos, što će pozitivno uticati na kretanje zarada prvenstveno u turizmu i sezonskim poslovima gdje su sezonski poslovi u prosjeku bili manje plaćeni od sada važećeg zakonskog minimuma.

Pored zdravstvenog i penzionog osiguranja koje radnik stiče potpisivanjem ugovora, odnosno njegovom prijavom kod poreske uprave od strane poslodavca, poslodavac je u obavezi da mu urući obavještenje o zabrani zlostavljanja na radu, obavezama i odgovornostima u vezi sa vršenjem mobinga, načinom prepoznavanja i mogućnosti zaštite od mobinga, gdje se upoznaje sa svojim pravima u slučaju mobinga.

U slučaju da radnik radi na poslovima koji podrazumjevaju kontakt sa hranom i piće, što su obično poslovi koji podrazumjevaju rad u ugostiteljstvu poslodavac je u obavezi da ga uputi na sanitarni pregled i da snosi troškove istoga .Ukoliko radnik dobije pozitivne rezultate na sanitarnom pregledu ne smije da nastavi sa radom i upućuje se na neplaćeno odsustvo sve dok ne izleči razloge pozitivog testa.