»GRAWE auto centar« D.O.O. PODGORICA dio GRAWE GRUPE
Raspisuje oglas za sledeće radno mjesto:

Stručni saradnik/ca u oblasti finansija
 
Mjesto rada: Podgorica
Broj izvršilaca:1
Zadaci i odgovornosti:
 • vrši  knjiženje bankarskih izvoda na dnevnom nivou;
 • vrši sva plaćanja Društva putem e-banking aplikacija;
 • vrši knjiženje i kontrolu raznih vrsta potraživanja i obaveza;
 • kontroliše salda dobavljača i kupaca;
 • dostavlja i usaglašava IOS-a sa kupcima i dobavljačima;
 • usklađuje analitičke evidencije sa stvarnim stanjem i sa stanjem u glavnoj knjizi;
 • kontroliše dokumentaciju, obrađuje i kontira;
 • vrši rashodovanje i isknjižavanje stalnih sredstava Društva;
 • obračunava zarade i ostale naknade zaposlenima;
 • Izrađuje izvještaje o plaćenim porezima i doprinosima na zarade zaposlenih i vrši godišnje usklađivanje;
 • Vrši predaju IOPPD-a I ostalih pratećih izvještaja koji se odnose na zarade I predaje ih za to nadležnim organima;
 • Izrađuje I predaje PDV prijavu;
 • vrši analizu potraživanja, kontroliše naplatu potraživanja i daje predlog za obezvređenje potraživanja ;
 • koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu potraživanja;
 • priprema podataka i izvještavanje prema zahtjevima i potrebama Grupe na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou;
 • učestvuje u pripremi godišnjih planova i prognoza na lokalnom nivou, kao  i njihovo usklađivanje i prilagođavanje prema zahtjevima grupe;
 • izrađuje periodičnih (mjesečni, kvartalni, godišnji) finansijskih izvještaja o ostvarenim rezultatima poslovanja.
Zainteresovani kandidati treba da:
 • imaju završen VII ili VI stepen stručne spreme;
 • poznaju rad na računaru i imaju iskustva u radu u ekselu;
 • imaju znanje engleskog ili njemačkog jezika;
 • minimum 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Rok za dostavljanje prijave je 7 dana od dana objavljivanja oglasa.

Zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu poslati na e-mail:  finansije@grawe.me sa obaveznom naznakom Prijava na oglas ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
Prijavom na oglas kandidat potvrđuje da je saglasan da se njegovi lični podaci obrađuju radi selekcije za navedena radna mjesta.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.