OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO »GRAWE NEŽIVOTNO OSIGURANJE« A.D. PODGORICA
Raspisuje oglas za sledeće radno mjesto:

Saradnik/ca za finansije i računovodstvo
 
Mjesto rada: Podgorica
Broj izvršilaca:1

Zadaci i odgovornosti:
 • vrši prenos bankarskih izvoda tekućih i deviznih računa u odgovarajuće aplikacije na dnevnom nivou;
 • kontroliše, kontira i knjiži bankarske izvode na dnevnom nivou;
 • vrši rasknjižavanje neraspoređenih uplata na dnevnom nivou;
 • komunicira sa drugim organizacijskim jedinicama u cilju ispravnog rasknjižavanja izvoda;
 • vrši knjiženje svih ulaznih faktura;
 • vrši plaćanja svih obaveza Društva putem e-banking aplikacije;
 • vrši knjiženje i kontrolu raznih vrsta potraživanja i obaveza;
 • dostavlja i usaglašava IOS-a sa kupcima i dobavljačima;
 • komunicira sa bankama i lizing kućama;
 • kontroliše salda dobavljača i kupaca;
 • koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu potraživanja;
 • usklađuje analitičke evidencije sa stvarnim stanjem i sa stanjem u glavnoj knjizi;
 • prati promjene i stanja na svim računima Društva i priprema dnevne izvještaje o promjenama stanja računa;
 • učestvuje u izrađivanju periodičnih (mjesečni, kvartalni, godišnji) finansijskih izvještaja o ostvarenim rezultatima poslovanja.
Zainteresovani kandidati treba da:
 • imaju završen VII ili VI stepen stručne spreme;
 • poznaju rad na računaru i imaju iskustva u radu u ekselu;
 • imaju znanje engleskog ili njemačkog jezika (pisanje i komunikacija);
 • minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Rok za dostavljanje prijave je 7 dana od dana objavljivanja oglasa.

Zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu poslati na e-mail:  finansije@grawe.me sa obaveznom naznakom Prijava na oglas ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
Prijavom na oglas kandidat potvrđuje da je saglasan da se njegovi lični podaci obrađuju radi selekcije za navedena radna mjesta.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.