OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO
»GRAWE NEŽIVOTNO OSIGURANJE« A.D. PODGORICA

Raspisuje oglas za sledeća radna mjesta:

 
Saradnik/ca za finansije i računovodstvo

Mjesto rada: Podgorica
Broj izvršilaca: 1

Zadaci i odgovornosti:
 • Vrši knjiženje raznih vrsta potraživanja i obaveza;
 • Vrši analizu potraživanja po osnovu premije i naplate potraživanja;
 • Vrši plaćanja i kontrolu svih obaveza Društva (e-banking);
 • Vrši prenos bankarskih izvoda tekućih i deviznih računa u odgovarajuće aplikacije na dnevnom nivou
 • Ddostavlja i usaglašava IOS-a sa kupcima i dobavljačima;
 • Komunicira sa bankama i lizing kućama;
 • Kontroliše dokumentaciju, obrađuje, kontira i knjiži izvode;
 • Kontroliše salda dobavljača i kupaca;
 • Koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu potraživanja;
 • Usklađuje analitičke evidencije sa stvarnim stanjem i sa stanjem u glavnoj knjizi;
 • Prati promjene i stanja na svim računima Društva i priprema dnevne izvještaje o promjenama stanja računa;
 • Učestvuje u izrađivanju periodičnih (mjesečni, kvartalni, godišnji) finansijskih izvještaja o ostvarenim rezultatima poslovanja.
Zainteresovani kandidati treba da:
 • Imaju završen VI ili VII stepen stručne spreme;
 • Poznaju rad na računaru;
 • Imaju znanje engleskog ili njemačkog jezika.
Zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu poslati na e-mail: tijana.jokanovic@grawe.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS, sa obaveznom naznakom za koju poziciju apliciraju.
 
Rok za dostavljanje prijava za sva radna mjesta je 7 dana od dana objavljivanja oglasa.
Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
Prijavom na oglas kandidat potvrđuje da je saglasan da se njegovi lični podaci obrađuju radi selekcije za navedena radna mjesta.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.