Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje 

O G L A S

za radno mjesto

V I Š I   S T R U Č N I   S A R A D N I K
U  O D J E L J E N J U   Z A   P R E U Z I M A N J E   R I Z I K A


sa mjestom rada u Podgorici
 

Viši stručni saradnik zadužen za poslove preuzimanja rizika:

  • vrši procjenu i preuzimanje najsloženijih rizika,
  • priprema elaborate o procjeni rizika,
  • priprema ponude za osiguranje, izdaje polise i prati naplatu premije po izdatim polisama,
  • vrši verifikaciju ponuda osiguranja,
  • učestvuje u stručnom osposobljavanju zaposlenih,
  • učestvuje u ocjeni maksimalno moguće štete za pojedine rizike,
  • sačinjava predloge uvođenja novih proizvoda osiguranja (uslovi osiguranja i tarife premija),
  • daje stručna uputstva, pomoć i mišljenja po pitanjima osiguranja,
  • obavlja složenije poslove iz djelokruga rada sektora,
  • učestvuje u realizaciji godišnjeg plana rada sektora,

Kandidati zainteresovani za ovo radno mjesto treba da imaju 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim
poslovima.

Poželjno je da kandidat posjeduje sopstveno vozilo, znanje engleskog jezika, kao i iskustvo iz oblasti osiguranja.

Ukoliko ste komunikativni, pouzdani, precizni, orjentisani ka ličnom razvoji, samoinicijativni, spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima i zainteresovani da radite u društveno odgovornoj kompaniji, a uz to ispunjavate navedene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu: [email protected] ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

S A V A    O S I G U R A N J E   A D

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.